Header shape Header shape

UPOZNAJTE NAS BOLJE!

PROJEKTI, VIJESTI, VIZIJA I MISIJA UDRUŽENJA IMPULS

menu menu menu menu menu menu
arrow left
arrow right

Obuke akreditovane u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu su:

  1. Obuka za primjenu tehnike Forum teatar za rad sa djecom i mladima koja su u sukobu sa zakonom, djecom i mladima sa problemima u ponašanju i djecom i mladima bez roditeljskog staranja
  2. Intervencije u krizi
  3. Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda
  4. Inspekcijski nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti i primjena zakona i podzakonskih propisa u postupku ostvarivanja prava na osnovna materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite
  5. Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece