NVUIMPULS

JAVNI POZIV ZA ŽENE IZ RANJIVIH GRUPA

U okviru projekta “Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojčica u Crnoj Gori - EKOS” raspisuje se
JAVNI POZIV ZA ŽENE IZ RANJIVIH GRUPA SA TERITORIJE Opština Nikšić za dodjelu podrške i obuke u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja u periodu od 2023-2025. godine
Javni poziv je raspisan u sklopu gore pomenutog projekta koji sprovode Zavod KROG/Institute Circle iz Slovenije, Udruzenje Impuls i NVO IKRE Rožaje iz Crne Gore. Projekat se realizuje na sjeveru Crne Gore i ima za cilj osnaživanje žena/djevojčica za ekonomsku nezavisnost, kao i sprečavanje nasilja, kroz sticanje znanja i obuke o načinima sprečavanja i borbe protiv nasilja. Ovaj javni poziv je raspisan uz finansijsku podršku Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS / Slovenian Ministry of Foreign and European Affairs.
Opšti cilj Javnog poziva je unapređenje zapošljivosti i olakšan pristup tržištu rada te podrška ekonomskom osnaživanju žena, s ruralnog područja, u sektoru proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja.
Javni poziv je namijenjen korisnicama (ženama), a prednost će imati:
• žene iz ranjivih grupa (nezaposlene, žene iz manjinskih etničkih grupa, žrtve nasilja, socijalno ugrožene žene, žene koje ostvaruju prava na osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti, zaposlene žene koje ostvaruju minimalna primanja, i sl)
• žene s ruralnog područja ili prigradskih naselja opštine Nikšić, koje imaju svoju zemlju/njivu ili ima pravo na korišćenje zemlje/njive
• žene koje su zainteresovane za gajenje i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja i možda se već bave gajenjem začinskog bilja za sopstvene potrebe.
Poziv je otvoren do 26.5.2023 te je do tog roka potrebno aplicirati: putem e-pošte na nvuimpuls@gmail.com, ili poslati prijavu na adresu: NVU Impuls, Jovana Kovačevića br.2, 81420 Nikšić ili dostaviti lično do 12:00 sati (26.5.2023).
Žene koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti:
 prijavu
 dokaz da posjeduju odgovarajuće zemljište sa pristupom vodi i putu – posjedovni list na svoje ime ili ime člana porodice, koji će dati pisanu saglasnost za korišćenje imovine
 kopiju ličnog dokumenta
 dokaz o pripadnosti ranjivoj grupi:
o osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantne institucije)
ili
o žrtve porodičnog nasilja (potvrda relevantne institucije ili nevladine organizacije)
ili
o pripadnice manjine (zaokruži na prijavnici)
ili
o potvrdu o nezaposlenosti
o ostalo
Nakon prijema prijave moguć je terenski obilazak prijavljenih, kako bi se utvrdilo činjenično stanje na terenu o ispunjavanju obavezujućih kriterijuma koje će izvršiti partnerska organizacija.
Odabrane kandidatkinje će nakon odabira potpisati ugovor kao dokaz o spremnosti poštovanja ostalih kriterijuma projekta.
Projekat traje od 01.06.2023.-30.09.2025 te je u tom period potrebno da izabrane korisnice sprovedu sve aktivnosti za koje su zadužene na projektu.
Biće odabrano 10 žena koje se obavezuju da učestvuju u slijedećim aktivnostima:
• Obuka korisnica - Obuka će trajati 5 sedmica, 1 x sedmično u julu 2023. god. Korisnice će dobiti e-priručnik.
• U augustu 2023. god je predviđeno jednomjesečno mentorisanje učesnica.
• Tri korisnice će dobiti u trajno vlasništvo plastenik, a sve korisnice obuke će dobiti paket sadnica, materijal za pakovanje bilja, alate za sađenje i proizvodnju.
• Korisnice će učestvovati u dvije studijske posjete u avgustu 2023. god preduzećima/proizvodnjama u lokalnoj zajednici s namjerom praktičnog uvida u proizvodnju i preduzetničko aktiviranje, te povezivanje s privatnim sektorom.
• Svaka korisnica će dobiti biznis plan u 2024 godini. Biznis plan će dati smjernice za dalje ekonomsko uključivanje i finansijsku nezavisnost (okvirni sadržaj plana: prezentacija industrije, analiza tržišta i proizvoda, segmentacija klijenta, marketing, logistika, upravljanje itd.).
• Promocijska brošura na crnogorskom, slovenačkom i engleskom jeziku u 2025 god. će konkretno/detaljno predstaviti korisnice obuke i projekat. Promocijska brošura će se distribuirati preduzećima / komorama / ambasadama / razvojnim agencijama / turističkim organizacijama u Crnoj Gori i Sloveniji s namjerom ostvarivanja novih partnerstva i bolje prodaje bilja.
• Korisnice će imati mogućnost da se predstave na događaju zvanom »Čajanka« u 2025, na koju će biti pozvani predstavnici lokalnih vlasti, regionalnih agencija, turističkih organizacija, komore i sl. Čajanka će omogućiti korisnicama da predstave sebe i svoju ponudu.
• Korisnice će se predstaviti na „Sajmu bilja“ u 2025. godini, gdje će imati priliku da prodaju svoje proizvode te da se povežu s privatnim sektorom.
Učestvovanje na svim edukativnim radionicama i ostalim aktivnostima projekta je besplatno.
Neblagovremne i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva neće se razmatrati.
Za pitanja i pomoć smo vam na raspolaganju putem e-pošte na nvuimpuls@gmail.com ili putem telefona na broj 069 067 373.
***
Sadržaj javnog poziva je isključiva odgovornost Zavoda Krog, NVU Impuls i NVO Ikre i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stvavove Ministarstva za vanjske i evropske poslove Slovenije.

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.