NVUIMPULS

PRVO ISTRAŽIVANJE O DEMENCIJI U CRNOJ GORI

Demencija, koju neki nazivaju bolešću 21. vijeka, je sindrom koji se manifestuje progresivnim padom kognitivnih funkcija. S obzirom na relativno brz i opsežan proces starenja ljudske populacije, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da bi sa današnjeg broja od više od 50 miliona ljudi koji žive sa demencijom, ovaj broj mogao porasti na 82 miliona ljudi do 2030. godine. Izvještaji koji su objavljeni nedavno procjenjuju da svake godine ima skoro 9,9 miliona novih slučajeva, što znači jedan novi slučaj svake tri sekunde. Iz gore navedenih razloga od suštinskog je značaja da mi, kao društvo, počnemo da postavljamo prioritete usvajajući strategije i akcione planove, koji će pomoći osobama sa demencijom, njihovim porodicama i starateljima da dobiju adekvatnu podršku i potrebnu pomoć.

Imajući u vidu svijest o hitnosti ovog pitanja, Institute Circle/Zavod Krog, zajedno sa partnerskom NVU Impuls iz Crne Gore, realizuje projekat „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“ na sjeveru Crne Gore, uz podršku Delegacije Evropske unije Crnoj Gori, Ministarstvo inostranih i evropskih poslova Republike Slovenije i Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Kroz edukaciju i mentorstvo volontera za pružanje laičke psihosocijalne podrške, želimo da stvorimo održiv sistem široke socijalne podrške koji bi starijima sa demencijom, njihovim porodicama i njegovateljima olakšao svakodnevno suočavanje sa demencijom.

S obzirom na alarmantne prognoze, mnoge evropske zemlje su već usvojile različite strategije i planove koji obuhvataju mjere za osobe sa demencijom, ali to se, nažalost, još uvijek nije desilo u Crnoj Gori. Pored toga, Crna Gora još uvijek nema registar osoba sa demencijom, tako da se ne zna stvarno stanje i broj ljudi kojima je pomoć potrebna. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta je stoga bilo mapiranje osoba sa demencijom na sjeveru Crne Gore (Nikšić, Plužine, Šavnik, Plav i Gusinje), što predstavlja prvo ovakvo istraživanje u zemlji. Prikupljeni su i sumirani važni statistički i istraživački podaci o demenciji, koji mogu poslužiti kao osnova za zakone i strategije kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou u pogledu sistemske njege i podrške osobama sa demencijom i članovima njihovih porodica.

Pokazalo se da se pojam demencije u Crnoj Gori ne shvata na pravi način i da se tretira samo kao simptom starenja, te mu se kao takvom ne poklanja dovoljno pažnje. U zemlji ne postoji nijedan strateški akt koji ima za cilj direktnu zaštitu osoba sa demencijom i podršku njihovim porodicama, koje najviše trpe.

Studija je otkrila hitnu potrebu za registrom osoba sa demencijom, tačnim brojem osoba sa demencijom, statusom i kvalitetom života, jer bez njega oni ostaju nevidljiva grupa starih. Kroz naš projekat, uz pomoć volonterske edukacije i kampanja za podizanje svijesti, sve svoje napore usmjeravamo na to da građani, a prije svega donosioci odluka, prepoznaju demenciju kao ozbiljnu progresivnu bolest koja, pored pojedinca, utiče na kvalitet života svih članova porodice koji su zbog potrebe za stalnom brigom o osobi sa demencijom u visokom riziku od sagorijevanja. Čak 70,7% njegovatelja uključenih u studiju navodi veliki fizički i psihički umor zbog dugotrajne njege člana porodice kome je potrebna stalna pažnja i pomoć.

Mapiranje je pokazalo da Crnoj Gori takođe nedostaje obuka stručnog kadra koji se bavi ovom populacijom, a uz to nije razvijena ni saradnja između sektora koja bi omogućila kvalitetniju brigu o osobama sa demencijom.

Potrebno je putem zakonodavnog okvira uključiti osobe sa demencijom kao posebnu podgrupu starih i omogućiti im pristup pravima koja su im dostupna: pravo na dnevni boravak u opštinama koje nude ovu opciju, pravo na njegovatelje i/ili volontere za svakodnevnu pomoć.

Porodice će uvijek imati posebnu ulogu u zbrinjavanju osoba sa demencijom, ali ostaju zanemarene i kao takve preopterećene, jer njihove osnovne psihofizičke i materijalne potrebe nisu zadovoljene zbog 24-časovne potrebe za pomoći. Alarmantan podatak koji otkriva naše istraživanje je da više od polovine porodica ili staratelja ima samo povremene prihode ili ih uopšte nema, što jasno ukazuje na potrebu za dodatnom podrškom porodicama osoba sa demencijom.

Intervjui obavljeni sa stručnim radnicima iz oblasti rada sa osobama oboljelim od demencije pokazuju da je hitno potreban razvoj kao i implementacija održivog programa dugotrajne njege starih lica, novih dnevnih centara i obuka volontera da pruže dodatnu podršku i pomoć. Sve to će bar djelimično ublažiti izazove koji se postavljaju pred porodice i staratelje osoba sa demencijom.

Mapiranje koje su na sjeveru Crne Gore sproveli Institut Circle/Zavod Krog i NVU Impuls je pionirski posao u zemlji. Snažna želja realizatora projekta i svih volontera koji učestvuju je da on može poslužiti kao primjer dobre prakse i primjer koji pruža praktičnu vrijednost za cijelu Crnu Goru i širi region. Ono predstavlja veliki pomak u prepoznavanju osoba koje žive sa demencijom, što je osnova za organizacioni sistem ili uvođenje zakonodavnog okvira koji će osobama sa demencijom i njihovim porodicama omogućiti neotuđivo pravo na bolji i dostojanstven život i starenje.

 

 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.