NVUIMPULS

Istraživanje o uticaju pandemije COVID-19 na učenike i njihove roditelje

Dragi prijatelji,

Istraživanje o uticaju pandemije COVID-19 na učenike i njihove roditelje, sa fokusom na djecu i mlade sa posebnim obrazovnim potrebama i druge ugrožene grupe" sprovedeno je kroz projekat "Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon COVID-a".

Projekat je finansijski podrzala Evropska unija u Crnoj Gori, a projekat realizuju NVU Staze , NVU Djeca Crne Gore i NVU Impuls.

Uočeno je da se pandemija COVID19 negativno odrazila na kvalitet znanja, radne navike, doživljaj škole i odnos nastavnika.
Došlo je do razvojne i akademske stagnacije, regeresije. Javila se nesigurnost, pad inicijative, motivacije, pažnje i odnosa prema obavezama.
Sa druge strane pojavile su se nove vještine korišćenja IT kreativnosti, adapacije, oslanjanja na svoje potencijale i sl.

Kao posebno pogođene skupine učenika prepoznata su djeca sa smetnjama u razvoju (autizam posebno) te djeca iz ruralnih područja, RE populacija, prvaci u osnovnim i srednjim školama, maturanti i polumaturanti itd.

Kroz istraživanje došlo se i do nalaza da je obrazovanje djece umnogome zavisilo od ukupnih kapaciteta porodica (roditeljskih kompetencija, socio-ekonomske stabilnosti, porodične dinamike i sl.) te se na ovo nadovezuje i uočeni NEDOSTATAK USLUGA, uopšte, a što je posebno uočljivo postalo tokom pandemije.

Nisu prepoznati sistemski servisi podrške i zaštite. Bila je neophodna višestruka dodatna podrška, socio-edukativna i emocionalna. Nedostajala je sistemski organizovana dodatna podrška za učenje i socijalizaciju. Unutarškolska podrška zavisila je od kapaciteta škola, kulturne odgovornosti, vrijednosti, načina organizacije i odnosa.

Kada je riječ o nastavnom procesu nalazimo da se u periodu zatvaranja nisu postavljala velika očekivanja. Očekivanja su se razlikovala i u pogledu organizacije i u pogledu odnosa.

Koncept #Učidoma nisu koristili u kontinuitetu, a i sam koncept nije bio prilagođen svoj djeci. Nastava je najviše bila orijentisana na stereotipizirane oblasti kao što su: čitanje, pisanje, matemtaička postignuća i to na elementarnom nivou. Nastava je bila redukovana a za učenike sa smetnjama u razvoju još i više.

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.