NVUIMPULS

Izgradnja programa psihosocijalne podrške osobama sa demencijom i članovima njihovih porodica u Crnoj Gori

Demografski trendovi pokazuju veoma brzo i obimno starenje svjetske populacije, koje nema poređenje kroz istoriju. Prema nekim procjenama, do 2050. godine svaka šesta osoba će biti starija od 65 godina, što je značajno povećanje u odnosu na stanje iz 2019. godine, kada je to bila svaka jedanaesta osoba. Sa ovim promjenama nastaju novi izazovi, kako za pojedince, tako i, prije svega, za društvo u cjelini. Poslednjih godina primjetan je očigledan porast demencije. Već danas ima više od 50 miliona ljudi koji boluju od demencije, sa skoro 10 miliona novih slučajeva godišnje, tako da se očekuje da će taj broj porasti na 82 miliona ljudi do 2030. godine.

Budući da je povećanje broja osoba sa demencijom širok društveni problem, potrebno ga je kao takvog tretirati i tretirati na visoko interdisciplinaran način. Pored sistemskih rješenja i institucionalne podrške, važno je osnaživanje zajednica i pojedinaca, jer su edukacija i svijest opšte populacije o temi demencije ključni. U tu svrhu Zavod KROG iz Slovenije u saradnji sa partnerom NVU Impuls iz Crne Gore realizuje projekat „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“, koji podržavaju Evropska unija, Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike  Slovenije i Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Projekat ima za cilj osnaživanje volontera da pruže laičku psihosocijalnu podršku osobama sa demencijom, njihovim porodicama i njegovateljima, kao i izgradnju održivog mentorskog programa koji bi omogućio dalju edukaciju i usmjeravanje budućih volontera.

Volonterizam je moćno sredstvo koje ima dugu istoriju i zasnovano je na ideji da globalno počinje od lokalnog, što je posebno važno u današnjem svijetu koji se brzo mijenja. Pravo na brigu i podršku u matičnoj zajednici izuzetno je važno za osobe sa demencijom. Briga o osobama sa demencijom može biti veliki izazov za njihove porodice i najmilije, što se pokazalo i u prvom mapiranju potreba osoba sa demencijom koje smo u okviru projekta sproveli u Crnoj Gori. Programom obuke i pružanjem mentorske podrške volonterima želimo što efikasnije i direktnije da se pozabavimo potrebama korisnika i u cilju toga kreiran je Priručnik za volontere, koji će omogućiti trajnost i dugotrajnost programa i u budućnosti.

E-priručnik sadrži sve važne informacije o demenciji sa akcentom na praktična znanja, uključujući metode i tehnike rada sa osobama sa demencijom, specifične aktivnosti i načine komunikacije na koje podrazumijevaju odnos pun poštovanja, i prijateljski i saosjećajan način komunikacije. Sve ovo omogućava volonterima da obnove i prošire svoja znanja i kompetencije za neposredan rad i pomoć osobama sa demencijom i njihovim bližnjima. E-priručnik se takođe bavi volonterstvom kao takvim i naglašava važnu ulogu koju volonteri mogu da imaju u radu sa osobama sa demencijom, a posebno sa njihovim porodicama i njegovateljima, koji su često zanemareni zbog nedostatka sistemske podrške.

Na osnovu rezultata našeg mapiranja, koje je pokazalo da je pojam demencije u Crnoj Gori nedovoljno dobro shvaćen, a da istovremeno ne postoje sistemske strategije koje bi osobe sa demencijom uključile kao podgrupu starih i time omogućile odgovarajuću dodatnu podršku, važno je da kreiramo programe koji i široj zajednici daju priliku da se obrazuje i nudi laičku psihosocijalnu pomoć. Imajući to na umu, osmislili smo i relevantne materijale u okviru projekta, koji su lako dostupni na našim veb stranicama.

Ljudi su društvena bića, zajedno smo uvek najjači, zato u našim projektnim naporima dajemo prednost blagostanju, povezivanju i osnaživanju zajednica za saradnju, pronalaženje kolektivnih rješenja i uzajamnu pomoć. Kroz promociju i podizanje svijesti, želimo da naši programi i materijali budu što je moguće više dostupni radi praktične koristi i održive upotrebe u budućnosti.

 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.