NVUIMPULS

Treći okrugli sto „Porodični smještaj kao oblik zaštite“

U okviru projekta „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“, Zavod Krog i NVO Impuls organizovali su u Plužinama,  25. aprila 2023. godine, treći Okrugli sto. Tema okruglog stola bila je „Porodični smještaj kao oblik zaštite starijih lica“, a prisustvovali su mu predstavnici opština Plužine, Nikšić i Plav, predstavnici centara za socijalni rad za opštinu  Plav i Gusinje,  Nikšić,  Plužine i Šavnik, Berane, Petnjicu i Andrijevicu, Doma za stara lica Podgorica, Doma zdravlja Plav, Nikšić i Plužine, Crvenog krsta Nikšić i Plužine, Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu i Fonda zdravstvenog osiguranja Plužine.

Projekat, koji se realizuje na sjeveru Crne Gore, podržavaju Evropska unija, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije i Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Na Okruglom stolu su predstavljene aktivnosti projekta koje se trenutno realizuju i imaju za cilj pružanje psihosocijalne podrške osobama sa demencijom, njihovim njegovateljima i članovima porodice., od strane obučenih volontera, uz mentorsku podršku. Aktivnost koja je prethodila pružanju psihosocijalne podrške  je mapiranje osoba sa demencijom, njihovih porodica i njegovatelja na sjeveru Crne Gore, njihovih potreba i izazova sa kojima se suočavaju, što je prvo ovakvo istraživanje u zemlji. Ovo istraživanje, sprovedeno u okviru projekta 2022. godine, predstavlja pionirski rad i veliki je korak naprijed u identifikaciji osoba sa demencijom. Nadamo se da može poslužiti kao osnova za izradu strategija i zakona od kojih će koristi imati osobe sa demencijom i njihove porodice, a koje će im omogućiti pristup prijeko potrebnoj podršci i pomoći za bolji i dostojanstveniji život i starenje.

Na prethodno organizovanom okruglom stolu smo razgovarali o institucionalnom zbrinjavanju kao vidu zaštite starijih lica, pa je tema ovog okruglog stola predstavila i drugačiji, alternativni način zaštite starijih lica, kroz institut porodičnog smještaja o kome su govorile  predstavnica Doma za stara lica Podgorica, Jelena Šofranac, i predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Dragana Pešić, koje su  predstavile „Priručnik za pružaoce usluge porodičnog smještaja“. Porodični smještaj je jedan oblika zaštite starijih lica, koji može biti srodnički i nesrodnički i pruža se kroz nekolika oblika u zavisnosti od zdravstvenog stanja i specifičnosti porodice. Govornici su istakli da i pored određenih izazova koji se mogu pojaviti tokom realizacije porodičnog smještaja, a koji se odnose, na primjer, na kapacitete porodice i potrebe korisnika, porodični smještaj predstavlja važan oblik zaštite koji treba da bude dostupan i prepoznat od svih koji se bave zaštitom starijih. Kroz projekat smo osmislili i realizovali obuku volontera za praktičan rad sa osobama sa demencijom. Slične obuke su potrebne i za porodice i osobe koje se odluče da se uključe u program porodičnog smještaja i budu prućaoci usluge. Starenje stanovništva i slični izazovi su širok i interdisciplinaran društveni problem, pa se potencijalnim rješenjima mora pristupiti na isti način, uz što veći angažman civilnog društva i volontera. Program porodičnog smještaja omogućava osobama sa demencijom da što duže ostanu u svojoj prirodnoj sredini i poznatom, bliskom okruženju,  što je od izuzetnog značaja za duhovnu stabilnost i mentalno i fizičko zdravlje starijih ljudi. 

Učesnici okruglog stola su govorili o značaju povezivanja i saradnje institucija i organizacija koje se bave zaštitom starih lica na lokalnom nivou i isticali potrebu donošenja nacionalne strategije koja bi regulisala oblast zaštite starih kako bi se obezbijedila dugoročna zaštita starih lica i postigli postavljeni ciljevi uz uključivanje svih važnih stejkholdera.

Diskusija je ukazala na to da postoji mnogo zajedničkih tačaka među učesnicima, želja i potreba za daljom saradnjom, promocijom prava starijih lica i lica sa demencijom  u široj javnosti i prije svega, boljom promocijom postojećih programa pomoći i podrške starijim licima i osobama sa demencijom.

Realizatori projekta,  Zavodu Krog i NVU Impuls, organizacijom ovakvih događaja doprinose značajno promociji i zaštiti prava starijih osoba i osoba sa demencijom kroz  povezivanje donosioca odluka i stručnjaka iz različitih oblasti, sa ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje za dobrobit starijih, osoba sa demencijom, njihovih porodica i njegovatelja.

 

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

Život sa demencijom- projekat za osobe koje boluju ili su u riziku od demencije i njihove porodice

April 21, 2024, 11:23 a.m.
"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i  porodicama koje su u riziku, od nasilja i  zanemarivanja  djece"

"Savjetodavno-terapijski rad sa porodicama u riziku od izdvajanja djece i porodicama koje su u riziku, od nasilja i zanemarivanja djece"

April 15, 2024, 7:29 p.m.